ࡱ> & !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~Root Entry FZn SummaryInformation(0DocumentSummaryInformation8 WordDocumentk !"#$%&'()*+,-./012345 Oh+'0  , 8 D P\dlt N e NdellNormal459656@TDO@z2K@5n@"ޘ,q0=WPS Office_11.1.0.11830_F1E327BC-269C-435d-A152-05C5408002CA ՜.+,D՜.+,HPXlt| _o-NVW5 0t|KSOProductBuildVerICV2052-11.1.0.11830!86B41881CC3043019F6B2B77B90587CC*$$If:V 44l44l06$e4 69ִ DU# 0Table/Data WpsCustomData PxzKSKSk8S% % "$#P d 2Zb&^&(&,-/>$hJ%"%"j#d&8&t.V@J& b N e N yvSYDGC 2022 XJ001 yv Tyv:Sf[[0|is0\^0s0Qm2zzzǑ-yv vW^v:SV gDNbD~% gPlQS 2022t^7g8e ,{Nz N lQ JT yviQ v:Sf[[0|is0\^0s0Qm2zzzǑ-yvǑ-yvv\o(WO^FU^(WvW^v:SNl?e^Qhttp://www.yandu.gov.cn/index.htmlSǑ-eN v^N2022t^7g14e9 p00RSNe MRcNT^eN0 N0yvW,g`Q yvSYDGC 2022 XJ001 yv Tyv:Sf[[0|is0\^0s0Qm2zzzǑ-yv Ǒ-e_N {ё91.2NCQ gؚPN91.2NCQ Ǒ-BlNeN T Te\LgPT T~{T20eS)Y'0RǑ-ec[0Wpv^[ň0RMO0 ,gyv NcSTTSObh0 N03uNvDyOODёvvsQPge (4)wQYe\LT T@b_vYTNNb/gRvfNbXf (5)SR?e^Ǒ-;mRMR3t^Q(W~%;mR-Nl g͑'YݏlU_vfNbXf 2.=[?e^Ǒ-?eV{nvDf:yvSNe:NQ _he2022t^ 7 g 14 e 9 p 00 RSNe 0WpvW^v:SlQqQDnNf-N_ Ǒ-NNhN]\ONXT(W_hN[_h0 N0lQJTgP ,glQJTS^KNew3*N]\Oe0 mQ0vQNeEQN[ 105uP[T^eNNN(Ǐ5uP[{cN)~(T^eNck,gNN oR,g N Nċ[~_gT1u-NhNvW^v:SlQqQDnNf-N_ *gbNUSMO NcO 0 209hnc 0VRbRlQSlSV[SU\9eiYsQNmSlQqQDnNfs^SteTqQNc[avw 0VRQ02019041S 0V[S9eYS^ 0sQNyg^[u`ReZP}Ybbh]\OO~Nms^3zЏLvw 0I{eN|^y hQbekcL Nbbh_hI{bbh;mR0~TS_MRu`2cBl ,gyv_he_f9e:N Nb_h0_hS_e O^FUe0R_hs:W N(WNa0WpǏ PCzbyRzv ~O Sv^vMWYlxNYSR_hO TO^FUۏeQOTL\ TyO9e:NlQS Ty+cCgYXbNY T0YVƉY bel8h[Nv \OeHehYt SR_hOvelNeN 3.TO^FU(Wbh*bbkeMR^S_k)Y NQg NOSfevon0O9e0eEQQ[0QmS0RyvveEQfTO9e GWNvW^v:SNl?e^Q NvfckbeEQw:NQ 4.O^FUY(WbhǏ z-NX[(WN NL:N \ReQ NoL:NU_ TUS0 4.1cOZGPPge S-NhbNvbǑS NckS_Kbkˋk0c$cvQNO^FUv 4.2O^FUNezNRT^eNv0 5.,gyv:N NbNfyv O^FUǏ ~ƉO vdAPPReQO ~OS 304-784-583 6.O^FUX[(W2Nbh0NNN TINbh0_Z\OGPI{ݏlݏĉL:N beckS_t1u>e_bh0-NhDyOODёvf YpSNbz NnNt^ NcO 11 bNnUS 12 NeNBlvvQNfDecOfPge YpSN0 l1 N NPge_{ cz^ۏLcR2 N NPgeGWRvO^FUUSMOlQz g~{W[Blv_{~{W[3 N NPge cBl~{W[vzkbcbPDFechv^lfNShfN0 O^FUcOvPgeY gZGP Ɖ:NcOZGPPge S-NhDyOODёvf YpSNv^RvUSMOlQzbz NnNt^ NcO 4 wQ ge\LT T@b_vYTNNb/gRvfNbXfSNkbcNg0Rb*gSc[{v 3 O^FU*g cgqNeNBlubNS)T^eNv 4 O^FUv[[x(WT^eNcN*bbkeMRSvb(Wĉ[S[xv*bbkeTSv 5 O^FU*g cNeNBlcNbhOё4~fv0 6 NeNBlvvQNb6e`b_v0 7.7TO^FUSbdVT^eN0[[xv{S0{;N0ckeI{GW N_hfO^FU TybS+TKb:gSxI{YSOsO^FUOo`v{S0{;N0ckeI{ YQs`b_ T^eN\b6e kQ0T^eN6R\OTR[ 8.1T^eN cBlvQ[Tz^6R cBl~{W[vzTubPDFechPDFech{npfS YV NnpfċhYXTOelċ[ \\O:NeHebhYt N*NPDFechnNN*NeN9YQ O(uS)SbS]wQR[TSc[v{ S)S[x^Ǒ(uW[kNpeW[v~T S)S̑b gNN gN*NeN9YQ+T N*NPDFech 0S)SeN T:N,gǑ-yv Ty {S;N Nhf v:Sf[[0|is0\^0s0Qm2zzzǑ-yvT^eN W[7h 8.2,gǑ-yv gzpST~{W[Blv_{:NSNkbcN 8.3bNUSMO(WS-NhwfNeSbpS~(T^eNck,gNN0oR,g N NNf-N_0cOvT^eN{N-NhO^FUcNvT^eNPDFechN0 ]N0_h 9.1TO^FU(W_hMRcMR N} ~O vdAPP ReQO OSbh{w vc‰ wvdT(W~NAm0TO^FULQYvsQlxNY nxOQ~Eu TOcck8^O(ur`0 N_V*g‰ w0RƉvd[_hOcQ(u 9.2TO^FU N_bv:SlQqQDnNf-N_ FO_{(Wbh*bbkeMRSR[vT^eNc[v{ ydzbtb@163.com 9.3O^FU_{(WT^eNcN*bbkeT15RQ9:00-9:15 O(uST^eNv{\T^eNv[[xSǑ-Nc[v{ {;Nhf v:Sf[[0|is0\^0s0Qm2zzzǑ-yv[[x W[7h 9.4 ]\ONXTۏeQc[{ N}TO^FUvT^eN [O^FU Ty08h_NTTLr0bhNg0Rb*gSc[{v 3 O^FU*g cgqbheNBlubNS)T^eNv 4 O^FUv[[x(WT^eNcN*bbkeMRSvb(Wĉ[S[xv*bbkeTSv 5 O^FU*g cbheNBlcNbhOё4~fv0 6 bheNBlvvQNb6e`b_v0 9.6TO^FUSbdVT^eN0[[xv{S0{;N0ckeI{GW N_hfO^FU TybS+TKb:gSxI{YSOsO^FUOo`v{S0{;N0ckeI{ YQs`b_ T^eN\b6e 9.7TO^FUl[NhNbcCgNh{cNSNQ-^ƉvdO v^O(W_hǏ z-NeQ:y 1uǑ-N8h 9.8_he 0_hNȉh 0bNh Q[NT^eN-Nv^Q[ NNv N 0_hNȉh 0bNh :NQ 9.9 T^eN0 0_hNȉh 0bNh -NbNv'YQёN\Qё NNv N'YQё:NQ 9.10 USNё\pepb~vRk gf>fMOv N 0_hNȉh 0bNh v;`N:NQ v^O9eUSN 9.11 ;`NёN cUSNGl;`ё NNv NUSNё{~g:NQ 9.12 TeQs9.8-9.11-N$NyN N NNv, cgq9.8-9.11vz^Ock0OckTvbN1ul[NhN/USMO#NbvQcCgvNh~{W[nxTNu~_gR O^FU Nnxv bheHe0 9.13 [ N TeW[e,gT^eNvʑSu_v N-Nee,g:NQ 9.14DkSk -NhO^FU N_cQ[('`vO9e sQNN(uag>k\1uǑ-NN-NhO^FU~T,gyvwQSO`QOSFUT~{0 ?e^Ǒ-T T'ir T TS yv Tyv:Sf[[0|is0\^0s0Qm2zzzǑ-yv yvSYDGC 2022-XJ 2uepNe vW^v:SV gDNbD~% gPlQS YNeVSe _________ 2u0YNSe9hnc v:Sf[[0|is0\^0s0Qm2zzzǑ-yv $Rv~g ~{r,gT T0 N0'irQ[ 1.1 yv Tyv:Sf[[0|is0\^0s0Qm2zzzǑ-yv 1.2 WSĉk/eN 10.1 N>ke_'ir[ň[bv^~Ǒ-N6eTk_(Ogn~n0 10.2S_Ǒ-peϑN[EO(upeϑ NNe YNe^9hnc[EO(uϑO' T Tvg~~{ё c[EO(uϑXNNbNUSNۏL{0 10.3YTN"?e~{rDT\OOSvLRtcO3uv, (WOS\OL_z~{7b\O:NV>kN(u7b,\O:N{T T/UNv6e>k^7b O'~_g'>k~{e "?e\?e^Ǒ->kyvc/eN0R&7b0 ASN0z9 11.1,gT TgbL-NvsQvNRz9GW1uYNeb0 ASN0(ϑOS.UT gR 12.1 YNe^ cNeNĉ[v'ir'`0b/gBl0(ϑhQT2uecO*g~O(uvhQeNT v^cOSScCgT(OQ0 12.2 YNecOv'ir(W(ϑgQV'ir,gv(ϑSuEe YNe^#MQ9fbc0[ N0Rb/gBl 9hnc[E`Q ~SeOSFU S cN NRlYt 12.2.1fbc1uYNebb@bSuvhQ9(u0 12.2.2,k Te^bb'irvvc9(uЏ0Oi0h0'>k)Ro`SLKb~9I{ 0 12.3 Y(WO(uǏ z-NSu(ϑ YNe(Wc0R2uewT(W2\eQ0R2ues:W0 12.4 (W(OgQ YNe^['irQsv(ϑS[hQ#Yt㉳Qv^bbNR9(u0 12.5 Nv'irMQ9OOg:N t^ VN:NV }QsvEe N(WMQ9OOVQ0ǏOOgv:ghVY ~u~O ~OeS6eNb,g90 AS N0ՋT6e 13.1 2ue[YNecNv'irOncNeN Nvb/gĉk;`g6eTRt'>k/eNKb~v,2ue^ c>gN>k;`keNRKNNTYNe/eNݏ~ё0 15.3 YNe>gNN'irv YNe^ c>gN';`keCSRKNmQT2ue/eNݏ~ё 1u2ueN_N'>k-Ncbd0>gǏ~[eg10*N]\Oe NN'v 2ueSd,gT T0YNeV>gN'bVvQNݏ~L:N[2uedT Tv YNe^T2ue/eNT T;`gN'v cYNe>gN'Yt0YNeb~fbc'irv 2ueSUSebdT T0 ASmQ0 NSbRNNYt 16.1 (WT T gHegQ NUONeV NSbRNN[ Ne\LT T RT Te\LgS^ vQ^gN NSbRq_Tgv T0 16.2 NSbRNNSuT ^zsSw[e v^[ gsQCgZ:ggQwQvf0 16.3 NSbRNN^~120)YN N Se^ǏS}YOSFU nx[/f&T~~e\LT T0 ASN0ɋ 17.1 Se(WgbLT T-N@bSuvNRN ^ǏOSFU㉳Q0YOSFU Nb STT T~{0Wlbwɋ T T~{0W(Wdk~[:NvW^0 ASkQ0T TuHeSvQ[ 18.1 T T~Sel[NhNbcCgYXbNhN~{W[v^RvUSMOlQzTuHe0 18.2,gT T*g=\N[ ugq 0T Tl 0 gsQagegbL0 18.3 ,gT Tck,gN_VN wQ g TI{l_HeR 2ue0YNeTgb0N0 2ue YNe 0W@W 0W@W l[NhNbcCgNh l[NhNbcCgNh T|5u݋ T|5u݋ t^ g e ,{Vz Ǒ-Bl ^SǑ-yvb/gSpeUSMOpeϑSTLr1zz29Sc:g 1.Rb__Sc:g 2.6RQϑ:e"5000W 3.6Rpϑ:e"5500W 4.6RQRs:d"1500W 5.6RpRsd"2160+1000W 6.Y:gg'YjVXk0 30[ň@b(uܔ{+T^R 0ޏc~04l{05u0ΘSS_m0/egI{@b g9(uhQS+T(WYhQ9(u~TUSN-N bNUSMO9hncs:W[E`Qnx[ -NhThQ9(u~TUSN NQte YO'peϑ c[~{0O'gT T~{T20eS)Y'0RǑ-ec[0Wpv^[ň0RMO0 (Og2t^0 @b g'irǑ-NY~Ǒ-Nnx TaTeS[ň0 ,{Nz DOfeNBl 10[('`DyOODёvvsQPge YpSN eN4 wQYe\LT T@b_vYTNNb/gRfPge YpSN eN5 SR?e^Ǒ-;mRMR 3 t^Q(W~%;mR-Nl g͑'YݏlU_vfNbXfSN,kI{L?eYZ0 O^FU TylQz cCgNh~{W[ eg______t^ g e lNcCgfN ,gcCgfNXf____________O^FU Ty cCg________________cCgNvY T :Nbe1\YDGC 2022- SyvǑ-;mRvTlNtN N,glQS TINhQCgYtNRNyvǑ- gsQvNR0 ,gcCgfNN______t^____g____ewuHe yrdkXf0 NtNcCgN _______________________ USMO Ty_____________________________________ cCgUSMOvz_________________________________ USMO Ty_____________________________________ 0W@W eg bhQ vW^v:SV gDNbD~% gPlQS 9hnc5ev SNeN ck_cCg N~{W[N_________________(Y T)Nhbe______________O^FUv Ty hQCgYt,g!kyvbhv gsQN[0 ncdkQ __________~{W[NyQ[^ TaY N 1. cNeNĉ[vTyBl TpNecO@b'irN gR0 2.bN[hQt5e NN[\T TcNgNObNvO^FU0 3.bN]~[8hhQNeNSvQ gHeeEQeN bNwS_{>e_cQ+T| NnbvCg)R0 4.bN TaNĉ[v_hegwu_,gT^eN v^(Wĉ[vbh gHeggnKNMRGWwQ g~_gR0 5.Yg(W_hTĉ[vbh gHegQdVbhb-NhTb~~{T T R cgqV[vsQl_lĉS0Rv^YZ0 6. TaT5ecO5eSSYBlvNbh gsQvNUOncbDe v^Obe]cOT\cOveN/fw[v0Qnxv0 7.Nebe-Nh,be\9hncNeNvĉ[ %NkS282zz39Sg:g S723zz59Sg:g S204TNl^'YQ CQte CQ l[NhNbcCgNh~{W[ lO^FUvbN^Sb@bbNT9(u0[ňՋ90KmՋ6e90W90ЏL~b9(u0zё0VEVQЏOi0bsQnsQ0_0RthQWYMQzKb~9(uSvQN gsQv:N[b,gyvSuv@b g9(u NeN-NS gĉ[vdY0 v:S?e^Ǒ-NMRO(ubfN :N% b:SlQ_0lQs^0lQck0ڋ[[Ov?e^Ǒ-NfsX hzڋO[lvO^FUb_a ,gNNh,gUSMO\OQN Nb N ,gUSMO[@bcNvON NUSMOW,gOo`0ON N#N0yv#N0b/g#N0NND(TDyOq_TuN[hQNEebvQN%N͑ݏlݏĉL:N ReQ1YOTT`bv NoU_ N %NyO#N Oۏ^?e^ V b~_g0b{t [T T0͑O(u ɉ~b?e^Ǒ-Nfvo}Yy^ NSN,g!k?e^Ǒ-;mRvvQNO^FU NX[(Wvccb{tsQ| NSNVh2Nh0_Z\OGP0S-Nh0r^pbċh0ݏ~k~I{L:N N ɉcS?e^0LN~~0>yOlQO0evvcw mQ ,gUSMO?acS?e^Ǒ-vcw{t:ggT gsQL?evcw蕄vOlhg0YSuݏlݏĉb No1YOL:N ?acS?e^Ǒ-vcw{t:ggT gsQL?evcw蕝Ol~NvL?eYZYt v^Olbbv^#N N ,gN]wN Nb v^T,gUSMOXT]\ON[ OYe0 l[NhN~{ T USMO Tyvz t^ g e v:SV gONǑ-yvSYDGC 2022-XJ001 ,gNQqQ6u ,{ PAGE 6u ,gNQqQ5u ,{ PAGE 1u  PAGE \* MERGEFORMAT 2 >DFHJLT¶~h\PB0#B*phCJ$OJQJ^Jo(aJ$5B*phCJ$OJo(aJ$5B*phCJ PJo(5B*phCJ PJo(5+B*phCJ$OJPJ o(5mH sH nHtH'B*phCJ$OJo(5mH sH nHtHB*phCJ$OJo(5B*phCJo(5\B*phCJo(5\B*phCJo(5\B*phCJo(5\B*phCJTo(aJ5B*phCJTo(aJ5B*phCJTo(aJ5B*phCJHPJo(aJHTϻ}gQ3;B*phCJ$OJPJQJ^Jo(aJ$@mH sH nHtH\+B*phCJ$OJPJQJ^Jo(aJ$@\+B*phCJ$OJPJQJ^Jo(aJ$@\B*phCJ OJo(5B*phCJ OJo(5B*phCJ OJo(5B*phCJ OJo(5B*phCJOJo(aJ5'B*phCJOJQJ^Jo(aJ5@3B*phCJ$OJQJ^Jo(aJ$5mH sH nHtH+B*phCJ$OJQJ^Jo(aJ$5nHtH ԽreXK>)(B*phCJ$PJo(aJ$mH sH nHtHB*phCJ$PJo(aJ$B*phCJ$PJo(aJ$B*phCJ$PJo(aJ$B*phCJ$PJo(aJ$B*phCJ$PJo(aJ$B*phCJ$OJPJaJ$B*phCJ$OJPJaJ$,B*phCJ$OJPJo(aJ$mH sH nHtHB*phCJ$OJPJaJ$,B*phCJ$OJPJo(aJ$mH sH nHtHB*phCJ$OJPJaJ$;B*phCJ$OJPJQJ^Jo(aJ$@mH sH nHtH\ 4 L ǻr]P;)CJOJQJ^Jo(>*mH sH nHtH\CJOJQJ^Jo(>*\)CJOJQJ^Jo(>*mH sH nHtH\CJOJQJ^Jo(>*\&CJOJQJ^Jo(>*mH sH nHtHCJOJQJ^Jo(&CJOJQJ^Jo(>*mH sH nHtHCJOJQJ^Jo(CJOJQJ^Jo(>*CJOJQJ^Jo(CJOJQJ^Jo(CJOJQJ^Jo(B*phCJ$PJo(aJ$B*phCJ$PJo(aJ$  * 0 ȻxndVH>,#CJOJQJ^Jo(mH sH nHtHCJOJQJ^Jo(CJOJQJ^Jo(aJ5CJOJQJ^Jo(aJ5CJOJQJ^Jo(CJOJQJ^Jo(CJOJQJ^Jo(\CJOJQJ^Jo(>*\)CJOJQJ^Jo(>*mH sH nHtH\)CJOJQJ^Jo(>*mH sH nHtH\CJOJQJ^Jo(>*\)CJOJQJ^Jo(>*mH sH nHtH\CJOJQJ^Jo(>*\)CJOJQJ^Jo(>*mH sH nHtH\0 2 p r ug]OE9-CJOJ PJ QJ ^J o(CJOJQJ^Jo(>*CJOJQJ^Jo(CJOJQJ^Jo(nHtHCJOJQJ^Jo(CJOJQJ^Jo(mH sH #CJOJ QJ ^J o(mH sH nHtHCJOJQJ^Jo('CJOJPJQJ^Jo(mH sH nHtH#CJOJQJ^Jo(mH sH nHtHCJOJQJ^Jo(CJOJQJ^Jo(CJOJQJ^Jo(CJOJQJ^Jo(>*CJOJQJ^Jo('CJOJPJ QJ^Jo(mH sH nHtH   * , . 0 B D ˷lXL@4(CJOJ PJ QJ ^J o(CJOJ PJ QJ ^J o(CJOJ PJ QJ ^J o(CJOJ PJ QJ ^J o(&CJOJPJQJ^Jo(aJ5nHtH$B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ"CJOJQJ^Jo(aJ5nHtHCJOJQJ^Jo(aJ5CJOJ PJ QJ ^J o(CJOJ PJ QJ ^J o('CJOJ PJ QJ ^J o(mH sH nHtHCJOJ PJ QJ ^J o('CJOJ PJ QJ ^J o(mH sH nHtH'CJOJ PJ QJ ^J o(mH sH nHtH * , d f ÷{ocWK?3CJOJ PJ QJ ^J o(CJOJ PJ QJ ^J o(CJOJ PJ QJ ^J o(CJOJ PJ QJ ^J o(CJOJ PJ QJ ^J o(CJOJ PJ QJ ^J o(CJOJ PJ QJ ^J o(CJOJ PJ QJ ^J o(CJOJ PJ QJ ^J o(CJOJ PJ QJ ^J o(CJOJ PJ QJ ^J o(CJOJ PJ QJ ^J o(CJOJ PJ QJ ^J o(CJOJ PJ QJ ^J o(CJOJ PJ QJ ^J o(CJOJ PJ QJ ^J o(CJOJ PJ QJ ^J o(,.4TVlnп{jUD3 B*phCJOJ QJ ^J o(aJ B*phCJOJ QJ ^J o(aJ(B*phCJOJ QJ ^J o(aJnHtH B*phCJOJ QJ ^J o(aJB*phCJOJ QJ ^J aJ B*phCJOJ QJ ^J o(aJ#B*phCJOJ QJ ^J o(aJ>*#B*phCJOJ QJ ^J o(aJ>* B*phCJOJ QJ ^J o(aJCJOJQJ^Jo(aJ5CJOJQJ^Jo(aJ5$B*phCJOJ QJ ^J o(aJKH 24̻yhSB-(B*phCJOJ QJ ^J o(aJnHtH B*phCJOJ QJ ^J o(aJ(B*phCJOJ QJ ^J o(aJnHtH B*phCJOJ QJ ^J o(aJB*phCJOJ QJ ^J aJ B*phCJOJ QJ ^J o(aJ B*phCJOJ QJ ^J o(aJ B*phCJOJ QJ ^J o(aJ B*phCJOJ QJ ^J o(aJ B*phCJOJ QJ ^J o(aJ B*phCJOJ QJ ^J o(aJ B*phCJOJ QJ ^J o(aJ ̷|cOC/#CJOJ PJ QJ ^J o('CJOJ PJ QJ ^J o(mH sH nHtHCJOJ PJ QJ ^J o('CJOJ PJ QJ ^J o(mH sH nHtH1CJOJ PJ QJ ^J o(aJ5mH sH nHtH\1CJOJ PJ QJ ^J o(aJ5mH sH nHtH\ B*phCJOJ QJ ^J o(aJ B*phCJOJ QJ ^J o(aJ(B*phCJOJ QJ ^J o(aJnHtH B*phCJOJ QJ ^J o(aJ B*phCJOJ QJ ^J o(aJ B*phCJOJ QJ ^J o(aJ "$,.8Z\fnpxǻwk_K?)*CJOJ PJ QJ ^J o(>*mH sH nHtHCJOJ PJ QJ ^J o('CJOJ PJ QJ ^J o(mH sH nHtHCJOJ PJ QJ ^J o(CJOJ PJ QJ ^J o(CJOJ PJ QJ ^J o(*CJOJ PJ QJ ^J o(>*mH sH nHtHCJOJ PJ QJ ^J o(*CJOJ PJ QJ ^J o(>*mH sH nHtHCJOJ PJ QJ ^J o(*CJOJ PJ QJ ^J o(>*mH sH nHtHCJOJ PJ QJ ^J o(*CJOJ PJ QJ ^J o(>*mH sH nHtH xz ѻpaM?1%CJOJQJ^Jo(KHCJOJQJ^Jo(aJ5CJOJQJ^Jo(aJ5&B*phCJOJ QJ ^J o(aJ>*\B*phCJOJ QJ ^J o( B*phCJOJ QJ ^J o(aJCJOJ PJ QJ ^J o(CJOJ PJ QJ ^J o(*CJOJ PJ QJ ^J o(>*mH sH nHtHCJOJ PJ QJ ^J o(*CJOJ PJ QJ ^J o(>*mH sH nHtHCJOJ PJ QJ ^J o(*CJOJ PJ QJ ^J o(>*mH sH nHtHCJOJ PJ QJ ^J o( "24<Dbjxz|~ƱzhN<+ B*phCJOJ QJ ^J o(aJ#B*phCJOJ QJ ^J o(aJ>*3B*phCJOJ QJ ^J o(aJ>*mH sH nHtH#B*phCJOJ QJ ^J o(aJ>* B*phCJOJ QJ ^J o(aJ(B*phCJOJ QJ ^J o(aJnHtH B*phCJOJ QJ ^J o(aJ(B*phCJOJ QJ ^J o(aJnHtH B*phCJOJ QJ ^J o(aJCJOJQJ^Jo(aJ5CJOJQJ^Jo(aJ5CJOJQJ^Jo(KH npvȷt^L=*$B*phCJOJ QJ o(aJnHtHB*phCJOJ QJ o(aJ"B*phCJOJ QJ o(aJ5\*B*phCJOJ QJ o(aJ5nHtH\"B*phCJOJ QJ o(aJ5\B*phCJOJ QJ o(aJ$B*phCJOJ QJ o(aJnHtHB*phCJOJ QJ o(aJ B*phCJOJ QJ ^J o(aJ B*phCJOJ QJ ^J o(aJ B*phCJOJ QJ ^J o(aJ(B*phCJOJ QJ ^J o(aJnHtH 028>tgXK<)$B*phCJOJ QJ o(aJnHtHB*phCJOJ QJ o(aJB*phCJOJ QJ aJB*phCJOJ QJ o(aJB*phCJOJ QJ aJB*phCJOJ QJ o(aJ$B*phCJOJ QJ o(aJnHtHB*phCJOJ QJ o(aJB*phCJOJ QJ aJB*phCJOJ QJ o(aJ$B*phCJOJ QJ o(aJnHtHB*phCJOJ QJ o(aJB*phCJOJ QJ aJB*phCJOJ QJ o(aJ>JRVXtz`xi\M:+B*phCJOJ QJ o(aJ$B*phCJOJ QJ o(aJnHtHB*phCJOJ QJ o(aJB*phCJOJ QJ aJB*phCJOJ QJ o(aJ/B*phCJOJ QJ o(aJ>*mH sH nHtHB*phCJOJ QJ o(aJ$B*phCJOJ QJ o(aJnHtHB*phCJOJ QJ o(aJB*phCJOJ QJ aJB*phCJOJ QJ o(aJ$B*phCJOJ QJ o(aJnHtHB*phCJOJ QJ o(aJ `bfxzŶxfVD*2B*phCJOJ QJ o(aJ>* *mH sH nHtH"B*phCJOJ QJ o(aJ>* *B*phCJOJ QJ o(aJ *"B*phCJOJ QJ o(aJ>* *2B*phCJOJ QJ o(aJ>* *mH sH nHtH'B*phCJOJ QJ o(aJ *nHtHB*phCJOJ QJ o(aJ *B*phCJOJ QJ o(aJB*phCJOJ QJ aJB*phCJOJ QJ o(aJB*phCJOJ QJ o(aJB*phCJOJ QJ o(aJ FH`bhнpcTG8+B*phCJOJ QJ aJB*phCJOJ QJ o(aJB*phCJOJ QJ aJB*phCJOJ QJ o(aJB*phCJOJ QJ aJB*phCJOJ QJ o(aJB*phCJOJ QJ aJB*phCJOJ QJ o(aJ$B*phCJOJ QJ o(aJnHtHB*phCJOJ QJ o(aJ$B*phCJOJ QJ o(aJnHtHB*phCJOJ QJ aJB*phCJOJ QJ o(aJ *"B*phCJOJ QJ o(aJ>* *@Bln|~Ǻ{l]N7(B*phCJOJ QJ o(aJ,B*phCJOJ QJ o(aJmH sH nHtHB*phCJOJ QJ o(aJB*phCJOJ QJ o(aJB*phCJOJ QJ o(aJ$B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ$B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ B*phPJ #B*phCJOJ PJ QJ o(aJ5B*phCJOJ QJ aJB*phCJOJ QJ o(aJB*phCJOJ QJ aJB*phCJOJ QJ o(aJB*phCJOJ QJ aJ (,~ʻwhYF1(B*phCJOJ PJ QJ o(aJnHtH$B*phCJOJ QJ o(aJnHtHB*phCJOJ QJ o(aJB*phCJOJ QJ o(aJB*phCJOJ QJ o(aJ,B*phCJOJ QJ o(aJmH sH nHtHB*phCJOJ QJ o(aJB*phCJOJ QJ o(aJB*phCJOJ QJ o(aJ,B*phCJOJ QJ o(aJmH sH nHtHB*phCJOJ QJ o(aJB*phCJOJ QJ o(aJ ",H`bjôpYJ;,B*phCJOJ QJ o(aJB*phCJOJ QJ o(aJB*phCJOJ QJ o(aJ,B*phCJOJ QJ o(aJmH sH nHtHB*phCJOJ QJ o(aJB*phCJOJ QJ o(aJB*phCJOJ QJ o(aJ,B*phCJOJ QJ o(aJmH sH nHtHB*phCJOJ QJ o(aJB*phCJOJ QJ o(aJB*phCJOJ QJ o(aJB*phCJOJ QJ o(aJB*phCJOJ QJ o(aJ jn"ʻ|m^O@),B*phCJOJ QJ o(aJmH sH nHtHB*phCJOJ QJ o(aJB*phCJOJ QJ o(aJB*phCJOJ QJ o(aJB*phCJOJ QJ o(aJB*phCJOJ QJ o(aJ0B*phCJOJ PJ QJ o(aJmH sH nHtH,B*phCJOJ QJ o(aJmH sH nHtHB*phCJOJ QJ o(aJB*phCJOJ QJ o(aJB*phCJOJ QJ o(aJ,B*phCJOJ QJ o(aJmH sH nHtH "PR^zҿj]L?2B*phCJ$PJo(aJ$B*phCJ$PJo(aJ$ B*phCJ$PJo(aJ$nHtHB*phCJ$PJo(aJ$(B*phCJ$PJo(aJ$mH sH nHtHB*phCJ$PJo(aJ$B*phCJ$PJaJ$B*phCJ$PJo(aJ$CJOJQJ^Jo(>*B*phCJOJ QJ o(aJ$B*phCJOJ QJ o(aJnHtHB*phCJOJ QJ o(aJB*phCJOJ QJ o(aJB*phCJOJ QJ o(aJBDbjlnpt¯nS@%4B*phCJOJo(aJ@ EHKHmH sH nHtH$B*phCJOJo(aJ@ EHKH4B*phCJOJo(aJ@ EHKHmH sH nHtH$B*phCJOJo(aJ@ EHKH4B*phCJOJo(aJ@ EHKHmH sH nHtH$B*phCJOJo(aJ@ EHKH$B*phCJOJo(aJ@ EHKH$B*phCJOJo(aJ@ EHKH,B*phCJOJo(aJ@ EHKHnHtH$B*phCJOJo(aJ@ EHKH tvzѾubO<%,B*phCJOJo(aJ@ EHKHnHtH$B*phCJOJo(aJ@ EHKH$B*phCJOJo(aJ@ EHKH$B*phCJOJo(aJ@ EHKH4B*phCJOJ o(aJ@ EHKHmH sH nHtH$B*phCJOJo(aJ@ EHKH4B*phCJOJo(aJ@ EHKHmH sH nHtH$B*phCJOJo(aJ@ EHKH4B*phCJOJo(aJ@ EHKHmH sH nHtH$B*phCJOJo(aJ@ EHKH "(4:¯nWD)4B*phCJOJo(aJ@ EHKHmH sH nHtH$B*phCJOJo(aJ@ EHKH,B*phCJOJo(aJ@ EHKHnHtH$B*phCJOJo(aJ@ EHKH$B*phCJOJ o(aJ@ EHKH4B*phCJOJ o(aJ@ EHKHmH sH nHtH$B*phCJOJ o(aJ@ EHKH$B*phCJOJo(aJ@ EHKH,B*phCJOJo(aJ@ EHKHnHtH$B*phCJOJo(aJ@ EHKH :LPxz| (LѾ}fS<)$B*phCJOJo(aJ@ EHKH,B*phCJOJo(aJ@ EHKHnHtH$B*phCJOJo(aJ@ EHKH,B*phCJOJo(aJ@ EHKHnHtH$B*phCJOJo(aJ@ EHKH4B*phCJOJo(aJ@ EHKHmH sH nHtH$B*phCJOJo(aJ@ EHKH$B*phCJOJo(aJ@ EHKH4B*phCJOJo(aJ@ EHKHmH sH nHtH$B*phCJOJo(aJ@ EHKH LT !!!!§p]B/$B*phCJOJo(aJ@ EHKH4B*phCJOJo(aJ@ EHKHmH sH nHtH$B*phCJOJo(aJ@ EHKH$B*phCJOJo(aJ@ EHKH!B*phCJOJaJ@ EHKH$B*phCJOJo(aJ@ EHKH4B*phCJOJo(aJ@ EHKHmH sH nHtH$B*phCJOJo(aJ@ EHKH$B*phCJOJo(aJ@ EHKH,B*phCJOJo(aJ@ EHKHnHtH !"$"&"."6"8":">"D"J"¡oWH7*B*phCJOJ QJ o( B*phCJOJ QJ o(nHtHB*phCJOJ QJ aJ\/B*phCJOJ QJ o(aJmH sH nHtH\0B*phCJOJ PJ QJ^Jo(aJ@ EHKH0B*phCJOJ PJ QJ^Jo(aJ@ EHKH@B*phCJOJ PJ QJ^Jo(aJ@ EHKHmH sH nHtH$B*phCJOJo(aJ@ EHKH$B*phCJOJo(aJ@ EHKH,B*phCJOJo(aJ@ EHKHnHtH J"R"f"n"p""""""""""ǺteRC0$B*phCJOJ QJ o(aJnHtHB*phCJOJ QJ o(aJ$B*phCJOJ QJ o(aJnHtHB*phCJOJ QJ o(aJ$B*phCJOJ QJ o(aJnHtHB*phCJOJ QJ o(aJ,B*phCJOJ QJ o(aJmH sH nHtHB*phCJOJ QJ aJB*phCJOJ QJ o(B*phCJo( B*phCJo(mH sH nHtHB*phCJOJ QJ o( B*phCJOJ QJ o(nHtH """""##(#*#,#f#h######ɷwpkdUE81, B*ph B*phUB*phCJOJ QJ aJB*phCJOJ QJ o(aJUB*phCJOJ QJ o(aJ B*phU B*ph B*phUB*phCJOJ QJ aJB*phCJOJ QJ o(aJ"B*phCJOJ QJ o(aJ5\"B*phCJOJ QJ o(aJ5\"B*phCJOJ QJ o(aJ5\2B*phCJOJ QJ o(aJ5mH sH nHtH\B*phCJOJ QJ aJB*phCJOJ QJ o(aJ######0$2$Z$\$^$`$$$$$$$%%zk[NGB; B*phU B*ph B*phUB*phCJOJ QJ aJB*phCJOJ QJ o(aJUB*phCJOJ QJ o(aJ B*phU B*ph B*phUB*phCJOJ QJ aJB*phCJOJ QJ o(aJUB*phCJOJ QJ o(aJ B*phU B*ph B*phUB*phCJOJ QJ aJB*phCJOJ QJ o(aJUB*phCJOJ QJ o(aJ B*phU% % %L%N%P%R%T%V%\%z%|%~%ʺvcTG8B*phCJOJ QJ o(aJB*phCJOJ QJ aJB*phCJOJ QJ o(aJ$B*phCJOJ QJ o(aJnHtHB*phCJOJ QJ o(aJ,B*phCJOJ QJ o(aJmH sH nHtHB*phCJOJ QJ o(aJB*phCJOJ QJ o(aJB*phCJOJ QJ o(aJUB*phCJOJ QJ o(aJ,B*phCJOJ QJ o(aJmH sH nHtHB*phCJOJ QJ o(aJ ~%%%%%%%%%%$&&&*&ƷubSF7B*phCJOJ QJ o(aJB*phCJOJ QJ aJB*phCJOJ QJ o(aJ$B*phCJOJ QJ o(aJnHtHB*phCJOJ QJ o(aJ,B*phCJOJ QJ o(aJmH sH nHtHB*phCJOJ QJ o(aJB*phCJOJ QJ aJB*phCJOJ QJ o(aJ$B*phCJOJ QJ o(aJnHtHB*phCJOJ QJ o(aJ,B*phCJOJ QJ o(aJmH sH nHtH *&,&.&8&:&<&@&J&p&r&x&&©l]P>+%B*phCJOJ QJ o(aJ5>*\"B*phCJOJ QJ o(aJ5\B*phCJOJ QJ aJB*phCJOJ QJ o(aJ$B*phCJOJ QJ o(aJnHtH,B*phCJOJ QJ o(aJmH sH nHtH$B*phCJOJ QJ o(aJnHtH0B*phCJOJ PJQJ o(aJmH sH nHtH,B*phCJOJ QJ o(aJmH sH nHtHB*phCJOJ QJ o(aJ,B*phCJOJ QJ o(aJmH sH nHtH &&''''d'f'h''''ó~dRE4 B*phCJOJ PJ QJ o(aJB*phCJOJ QJ aJ"B*phCJOJ QJ o(aJ5\2B*phCJOJ QJ o(aJ5mH sH nHtH\B*phCJOJ QJ aJ@ B*phCJOJ QJ o(aJ@(B*phCJOJ QJ o(aJ@nHtHB*phCJOJ QJ aJ5\"B*phCJOJ QJ o(aJ5\%B*phCJOJ QJ o(aJ5>*\-B*phCJOJ QJ o(aJ5>*nHtH\ ''''''( (&(,(z(|((((ðrcVG:'$B*phCJOJ QJ o(aJnHtHB*phCJOJ QJ aJB*phCJOJ QJ o(aJB*phCJOJ QJ aJB*phCJOJ QJ o(aJ$B*phCJOJ QJ o(aJnHtHB*phCJOJ QJ o(aJB*phCJOJ QJ aJB*phCJOJ QJ o(aJ$B*phCJOJ QJ o(aJnHtHB*phCJOJ QJ o(aJ B*pho( B*phCJOJ PJ QJ o(aJ(B*phCJOJ PJ QJ o(aJnHtH((())")$)*)`)f))))ƷpYF4""B*phCJOJ QJ o(aJ5\"B*phCJOJ QJ o(aJ5\%B*phCJOJ QJ o(aJ5>*\-B*phCJOJ QJ o(aJ5>*nHtH\%B*phCJOJ QJ o(aJ5>*\"B*phCJOJ QJ o(aJ5\ B*phCJOJ PJ QJ o(aJ B*phCJOJ PJ QJ o(aJB*phCJOJ QJ o(aJB*phCJOJ QJ o(aJ$B*phCJOJ QJ o(aJnHtH,B*phCJOJ QJ o(aJmH sH nHtH )))))))**$*>*B*mT?,%B*phCJOJ QJ o(aJ5 *\(B*phCJOJ QJ o(aJ5>* *\0B*phCJOJ QJ o(aJ5>* *nHtH\(B*phCJOJ QJ o(aJ5>* *\%B*phCJOJ QJ o(aJ5 *\B*phCJOJ QJ aJ *B*phCJOJ QJ o(aJ *B*phCJOJ QJ aJ"B*phCJOJ QJ o(aJ5\"B*phCJOJ QJ o(aJ5\2B*phCJOJ QJ o(aJ5mH sH nHtH\ B*H*Z*b****+ +++.+ѸtcXA2B*phCJOJ QJ o(aJ,B*phCJOJ QJ o(aJmH sH nHtHB*phOJ PJ QJ B*phCJOJ PJ QJ o(aJ$B*phCJOJ PJ QJ o(aJ@,B*phCJOJ PJ QJ o(aJ@nHtH B*ph(B*phCJOJ QJ o(aJ5>* *\0B*phCJOJ QJ o(aJ5>* *nHtH\(B*phCJOJ QJ o(aJ5>* *\0B*phCJOJ QJ o(aJ5>* *nHtH\ .+4+6+>+D+J+r+x+~++++ʻeQ9%'B*phCJOJ PJ QJ ^Jo(aJ */B*phCJOJ PJ QJ ^Jo(aJ *nHtH'B*phCJOJ PJ QJ ^Jo(aJ *7B*phCJOJ PJ QJ ^Jo(aJ *mH sH nHtH'B*phCJOJ PJ QJ ^Jo(aJ *B*phCJOJ QJ o(aJ,B*phCJOJ QJ o(aJmH sH nHtHB*phCJOJ QJ o(aJ$B*phCJOJ QJ o(aJnHtHB*phCJOJ QJ o(aJ$B*phCJOJ QJ o(aJnHtH ++++$,&,.,N,P,V,\,,,ӷtgXE6)B*phCJOJ QJ aJB*phCJOJ QJ o(aJ$B*phCJOJ QJ o(aJnHtHB*phCJOJ QJ o(aJB*phCJOJ QJ aJB*phCJOJ QJ o(aJ$B*phCJOJ QJ o(aJnHtHB*phCJOJ QJ aJ'B*phCJOJ PJ QJ ^Jo(aJ *7B*phCJOJ PJ QJ ^Jo(aJ *mH sH nHtH'B*phCJOJ PJ QJ ^Jo(aJ */B*phCJOJ PJ QJ ^Jo(aJ *nHtH ,,,,,,,,,,,,-P-}naR?0B*phCJOJ QJ o(aJ$B*phCJOJ QJ o(aJnHtHB*phCJOJ QJ o(aJB*phCJOJ QJ aJB*phCJOJ QJ o(aJ$B*phCJOJ QJ o(aJnHtHB*phCJOJ QJ o(aJ$B*phCJOJ QJ o(aJnHtHB*phCJOJ QJ o(aJB*phCJOJ QJ aJB*phCJOJ QJ o(aJ$B*phCJOJ QJ o(aJnHtHB*phCJOJ QJ o(aJ P-R-X-^-b-j--------ʹpZHA*,B*phCJOJ QJ o(aJmH sH nHtH B*phPJ #B*phCJOJ PJ QJ o(aJ *+B*phCJOJ PJ QJ o(aJ *nHtH#B*phCJOJ PJ QJ o(aJ * B*phCJOJ PJ QJ o(aJ B*phCJOJ PJ QJ o(aJ(B*phCJOJ PJ QJ o(aJnHtH B*phCJOJ PJ QJ o(aJ(B*phCJOJ PJ QJ o(aJnHtH B*phCJOJ PJ QJ o(aJB*phCJOJ QJ o(aJ ------.".(.X.`.j.l.λwhUF7B*phCJOJ QJ o(aJB*phCJOJ QJ o(aJ$B*phCJOJ QJ o(aJnHtHB*phCJOJ QJ o(aJ$B*phCJOJ QJ o(aJnHtHB*phCJOJ QJ o(aJ$B*phCJOJ QJ o(aJnHtHB*phCJOJ QJ o(aJ$B*phCJOJ QJ o(aJnHtHB*phCJOJ QJ o(aJ$B*phCJOJ QJ o(aJnHtHB*phCJOJ QJ o(aJ l.p......//ٸ|jTB/%B*phCJOJ QJ o(aJ5>*\"B*phCJOJ QJ o(aJ5\*B*phCJOJ QJ o(aJ5nHtH\"B*phCJOJ QJ o(aJ5\2B*phCJOJ QJ o(aJ5mH sH nHtH\BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KHmH sH nHtH_H\@B*phCJOJ PJ QJ^Jo(aJ@ EHKHmH sH nHtHJB*phCJOJ PJ QJ^Jo(aJ5@ EHKHmH sH nHtH_H\/00 0(0.0002040f0h0Ͷ|jP>,"B*phCJOJ QJ o(aJ5\"B*phCJOJ QJ o(aJ5\2B*phCJOJ QJ o(aJ5mH sH nHtH\"B*phCJOJ QJ o(aJ5\"B*phCJOJ QJ o(aJ5\"B*phCJOJ QJ o(aJ5\*B*phCJOJ QJ o(aJ5nHtH\-B*phCJOJ QJ o(aJ5>*nHtH\5B*phCJOJ QJ o(aJ5>*mH sH nHtH\-B*phCJOJ QJ o(aJ5>*nHtH\ h0n0v0000000000Ƴ~k\D5B*phCJOJ QJ o(aJ/B*phCJOJ QJ o(aJ>*mH sH nHtHB*phCJOJ QJ o(aJ$B*phCJOJ QJ o(aJnHtHB*phCJOJ QJ o(aJ,B*phCJOJ QJ o(aJmH sH nHtHB*phCJOJ QJ o(aJ$B*phCJOJ QJ o(aJnHtHB*phCJOJ QJ o(aJ$B*phCJOJ QJ o(aJnHtH,B*phCJOJ QJ o(aJmH sH nHtH 0000000001Ʒb<JB*phCJOJ PJ QJ^Jo(aJ5@ EHKHmH sH nHtH_H\JB*phCJOJ PJ QJ^Jo(aJ5@ EHKHmH sH nHtH_H\B*phmH sH nHtHB*phCJOJ QJ o(aJ$B*phCJOJ QJ o(aJnHtHB*phCJOJ QJ o(aJ$B*phCJOJ QJ o(aJnHtHB*phCJOJ QJ o(aJ,B*phCJOJ QJ o(aJmH sH nHtH 111111111142³jXB0"B*phCJOJ QJ o(aJ5\*B*phCJOJ QJ o(aJ5nHtH\"B*phCJOJ QJ o(aJ5\2B*phCJOJ QJ o(aJ5mH sH nHtH\B*phCJOJ QJ aJB*phCJOJ QJ o(aJ$B*phCJOJ QJ o(aJnHtHB*phCJOJ QJ o(aJ,B*phCJOJ QJ o(aJmH sH nHtHJB*phCJOJ PJ QJ^Jo(aJ5@ EHKHmH sH nHtH_H\ 42<2L2X2h2j2l2n2p2t2z22׼{dU?-"B*phCJOJ QJ o(aJ5>**B*phCJOJ QJ o(aJ5>*nHtHB*phCJOJ QJ o(aJ,B*phCJOJ QJ o(aJmH sH nHtHB*phCJOJ QJ aJB*phCJOJ QJ o(aJ"B*phCJOJ QJ o(aJ5\%B*phCJOJ QJ o(aJ5>*\5B*phCJOJ QJ o(aJ5>*mH sH nHtH\"B*phCJOJ QJ o(aJ5\*B*phCJOJ QJ o(aJ5nHtH\ 22222222 32363׽iWA'2B*phCJOJ QJ o(aJ5>*mH sH nHtH*B*phCJOJ QJ o(aJ5>*nHtH"B*phCJOJ QJ o(aJ5>**B*phCJOJ QJ o(aJ5>*nHtH"B*phCJOJ QJ o(aJ5>*2B*phCJOJ QJ o(aJ5>*mH sH nHtH"B*phCJOJ QJ o(aJ5>*2B*phCJOJ QJ o(aJ5>*mH sH nHtH"B*phCJOJ QJ o(aJ5>**B*phCJOJ QJ o(aJ5>*nHtH 63>3L3N3P3R3r3x3z33333Ȼs`Q>/B*phCJOJ QJ o(aJ$B*phCJOJ QJ o(aJnHtHB*phCJOJ QJ o(aJ$B*phCJOJ QJ o(aJnHtHB*phCJOJ QJ o(aJ$B*phCJOJ QJ o(aJnHtHB*phCJOJ QJ o(aJ,B*phCJOJ QJ o(aJmH sH nHtHB*phCJOJ QJ aJB*phCJOJ QJ o(aJ"B*phCJOJ QJ o(aJ5>**B*phCJOJ QJ o(aJ5>*nHtH 333333444h4j4l4r4˷o_R;,B*phCJOJ QJ o(aJ,B*phCJOJ QJ o(aJmH sH nHtHB*phCJOJ QJ aJB*phCJOJ QJ o(aJ *'B*phCJOJ QJ o(aJ *nHtHB*phCJOJ QJ o(aJ *'B*phCJOJ QJ o(aJ *nHtHB*phCJOJ QJ o(aJ *'B*phCJOJ QJ o(aJ *nHtHB*phCJOJ QJ o(aJ *'B*phCJOJ QJ o(aJ *nHtHB*phCJOJ QJ o(aJ * r4z444444444 5555paTE2$B*phCJOJ QJ o(aJnHtHB*phCJOJ QJ o(aJB*phCJOJ QJ aJB*phCJOJ QJ o(aJ$B*phCJOJ QJ o(aJnHtHB*phCJOJ QJ o(aJB*phCJOJ QJ aJB*phCJOJ QJ o(aJ$B*phCJOJ QJ o(aJnHtHB*phCJOJ QJ o(aJB*phCJOJ QJ aJB*phCJOJ QJ o(aJ$B*phCJOJ QJ o(aJnHtH 5B5D5J5P5555555555}l[IB+,B*phCJOJ QJ o(aJmH sH nHtH B*phPJ #B*phCJOJ PJ QJ o(aJ * B*phCJOJ PJ QJ o(aJ B*phCJOJ PJ QJ o(aJ(B*phCJOJ PJ QJ o(aJnHtH B*phCJOJ PJ QJ o(aJB*phCJOJ QJ o(aJB*phCJOJ QJ o(aJ$B*phCJOJ QJ o(aJnHtHB*phCJOJ QJ o(aJB*phCJOJ QJ aJB*phCJOJ QJ o(aJ 56 666J6P6n6t66666λwhUF9B*phCJOJ QJ aJB*phCJOJ QJ o(aJ$B*phCJOJ QJ o(aJnHtHB*phCJOJ QJ o(aJ$B*phCJOJ QJ o(aJnHtHB*phCJOJ QJ o(aJ$B*phCJOJ QJ o(aJnHtHB*phCJOJ QJ o(aJ$B*phCJOJ QJ o(aJnHtHB*phCJOJ QJ o(aJ$B*phCJOJ QJ o(aJnHtHB*phCJOJ QJ o(aJ 6666$7&7(7R7Z77777ƷqbU>/B*phCJOJ QJ o(aJ,B*phCJOJ QJ o(aJmH sH nHtHB*phCJOJ QJ aJB*phCJOJ QJ o(aJ$B*phCJOJ QJ o(aJnHtHB*phCJOJ QJ o(aJ,B*phCJOJ QJ o(aJmH sH nHtHB*phCJOJ QJ aJB*phCJOJ QJ o(aJ$B*phCJOJ QJ o(aJnHtHB*phCJOJ QJ o(aJ,B*phCJOJ QJ o(aJmH sH nHtH 77777R8T8V888888йwjSD-,B*phCJOJ QJ o(aJmH sH nHtHB*phCJOJ QJ o(aJ,B*phCJOJ QJ o(aJmH sH nHtHB*phCJOJ QJ aJB*phCJOJ QJ o(aJ,B*phCJOJ QJ o(aJmH sH nHtHB*phCJOJ QJ aJB*phCJOJ QJ o(aJ,B*phCJOJ QJ o(aJmH sH nHtHB*phCJOJ QJ aJB*phCJOJ QJ o(aJ$B*phCJOJ QJ o(aJnHtH 888888869<9P9R9T9j9ʳ~k\O8)B*phCJOJ QJ o(aJ,B*phCJOJ QJ o(aJmH sH nHtHB*phCJOJ QJ aJB*phCJOJ QJ o(aJ$B*phCJOJ QJ o(aJnHtHB*phCJOJ QJ o(aJ,B*phCJOJ QJ o(aJmH sH nHtHB*phCJOJ QJ o(aJ,B*phCJOJ QJ o(aJmH sH nHtHB*phCJOJ QJ o(aJ,B*phCJOJ QJ o(aJmH sH nHtHB*phCJOJ QJ o(aJ j9r999999:":(:0:f:l:йufSD1$B*phCJOJ QJ o(aJnHtHB*phCJOJ QJ o(aJ$B*phCJOJ QJ o(aJnHtHB*phCJOJ QJ o(aJ$B*phCJOJ QJ o(aJnHtHB*phCJOJ QJ o(aJ$B*phCJOJ QJ o(aJnHtHB*phCJOJ QJ o(aJ,B*phCJOJ QJ o(aJmH sH nHtHB*phCJOJ QJ aJB*phCJOJ QJ o(aJ$B*phCJOJ QJ o(aJnHtH l:::;;;;;;4<6<:<B<}naF3$B*phCJOJ PJ QJ ^Jo(aJ4B*phCJOJ PJ QJ ^Jo(aJmH sH nHtHB*phCJOJ QJ aJB*phCJOJ QJ o(aJ$B*phCJOJ QJ o(aJnHtHB*phCJOJ QJ o(aJ$B*phCJOJ QJ o(aJnHtHB*phCJOJ QJ o(aJB*phCJOJ QJ aJB*phCJOJ QJ o(aJ$B*phCJOJ QJ o(aJnHtHB*phCJOJ QJ o(aJ B<J<Z<h<<<<<<<<<<պyj_R=0#B*phCJ$PJo(aJ$B*phCJ$PJo(aJ$(B*phCJ$PJo(aJ$mH sH nHtHB*phCJ$PJo(aJ$B*phCJ$PJaJ$B*phCJOJo(EHKH,B*phCJOJ PJ QJ ^Jo(aJnHtH,B*phCJOJ PJ QJ ^Jo(aJnHtH$B*phCJOJ PJ QJ ^Jo(aJ4B*phCJOJ PJ QJ ^Jo(aJmH sH nHtH$B*phCJOJ PJ QJ ^Jo(aJ,B*phCJOJ PJ QJ ^Jo(aJnHtH <<=>=^=`=j========öv\O=/B*phCJQJ o(aJ\#B*phCJQJ o(aJnHtH\B*phCJQJ o(aJ2B*phCJPJ QJ o(aJ>*mH sH nHtH\&B*phCJQJ o(aJ>*nHtH\.B*phCJQJ o(aJ>*mH sH nHtH\&B*phCJQJ o(aJ>*nHtH\B*phCJQJ o(aJB*phCJOJQJaJ5\B*phCJOJQJo(aJ5B*phCJOJQJo(\B*phCJOJQJo(\ ========>>>*>,>T>ǰzodWG3&B*phCJQJ o(aJ>*nHtH\B*phCJQJ o(aJ>*\B*phCJQJ o(aJB*phCJQJ aJB*phCJQJ aJB*phCJQJ o(aJB*phCJQJ aJ B*phCJQJ o(aJnHtHB*phCJQJ o(aJ,B*phCJPJQJ o(aJmH sH nHtH+B*phCJQJ o(aJmH sH nHtH\B*phCJQJ o(aJ\&B*phCJQJ o(aJ>*nHtH\ T>X>b>d>h>|>~>>>>>>>>õuhWB1 B*phCJQJ o(aJnHtH(B*phCJQJ o(aJmH sH nHtH B*phCJQJ o(aJnHtHB*phCJQJ o(aJB*phCJQJ aJB*phCJQJ aJ5B*phCJQJ o(aJ5B*phCJQJ aJ5B*phCJQJ o(aJB*phCJQJ o(aJ\B*phCJQJ o(aJ>*\&B*phCJQJ o(aJ>*nHtH\.B*phCJQJ o(aJ>*mH sH nHtH\ >>>>>>????*?,?4?P?z?~??ź~qfYNA7CJOJ PJ QJ o(B*phCJQJ o(aJB*phCJQJ aJB*phCJQJ o(aJB*phCJQJ aJB*phCJQJ aJ5B*phCJQJ o(aJ5 o(nHtHCJQJ ^J o(aJ>*nHtHB*phCJQJ o(aJB*phCJQJ aJB*phCJQJ aJCJQJ ^J o(aJ>*nHtHB*phCJQJ o(aJB*phCJQJ aJ#B*phCJQJ o(aJ>*nHtH????????????@@@@@uh]OB5B*phCJOJ QJ aJB*phCJQJ aJ5B*phCJQJ o(aJ5B*phCJQJ aJB*phCJQJ o(aJB*phCJQJ aJB*phCJQJ aJB*phCJQJ o(aJ B*phCJQJ o(aJnHtHB*phCJQJ o(aJB*phCJQJ aJB*phCJQJ aJ5B*phCJQJ o(aJ5B*phCJQJ aJB*phCJQJ o(aJB*phCJQJ aJ@pArA~AAAAAAAAABBBBBBʿrgZPF:0CJOJ PJ QJ >*CJOJ PJ QJ o(>*CJOJ PJ QJ >*CJOJ PJ QJ o(B*phCJQJ o(aJB*phCJQJ aJB*phCJQJ o(aJB*phCJQJ aJB*phCJQJ aJ5B*phCJQJ o(aJ5B*phCJQJ aJ>*B*phCJQJ o(aJB*phCJQJ aJB*phCJQJ aJ>*B*phCJQJ o(aJ5B*phCJOJ aJB*phCJOJ QJ o(aJB"BJBPBTBVBdBfBlBBBBBBB C"CŵteZM>3B*phCJOJ aJB*phCJOJ QJ o(aJB*phCJOJ QJ aJB*phCJOJ aJB*phCJOJ QJ o(aJB*phCJOJ QJ aJB*phCJOJ aJB*phCJOJ QJ o(aJB*phCJOJ QJ aJB*phCJOJ aJ5B*phCJOJ QJ o(aJ5B*phCJQJ aJB*phCJQJ o(aJB*phCJQJ aJB*phCJQJ o(aJCJOJ PJ QJ o("C,C.C6C&B*phCJQJ o(aJ>*nHtH\B*phCJQJ o(aJ>*\CJQJ o(aJ\CJQJ aJ\CJQJ aJ\CJQJ o(aJ>*"CJQJ o(aJ>*mH sH nHtHCJQJ o(aJ>*CJQJ o(aJ\CJQJ aJ\CJQJ aJ5CJQJ o(aJ5 CJQJ aJCJQJ o(aJCJQJ o(aJ>*CJQJ o(aJ CJQJ aJ CJQJ aJCJQJ o(aJ5CCCCDDDD D*D4D|D~DDD͹s[D7*B*phCJQJ o(aJB*phCJQJ aJ\,B*phCJQJ aJ>*fHq \.B*phCJQJ o(aJ>*mH sH nHtH\B*phCJQJ o(aJ\B*phCJQJ aJ\B*phCJQJ aJ5B*phCJQJ o(aJ5CJPJ QJ o(aJ5nHtH&B*phCJQJ o(aJ>*nHtH\B*phCJQJ o(aJ>*\CJQJ o(aJ\CJQJ aJ\CJPJ QJ o(aJnHtH\DDE4E8E\E^EEEEEEEEFFFĹwh]OD9B*phCJQJ aJB*phCJQJ aJB*phCJQJ o(aJ5B*phCJOJ aJB*phCJOJ QJ o(aJB*phCJOJ QJ aJB*phCJOJ aJ5B*phCJOJ QJ o(aJ5B*phCJQJ aJB*phCJQJ o(aJB*phCJQJ aJB*phCJQJ o(aJB*phCJQJ aJB*phCJQJ o(aJB*phCJQJ aJB*phCJQJ aJF"F*FFFFGG&GHGJGVGtGvGGGGGɾxk`UH=2B*phCJQJ aJB*phCJQJ aJB*phCJQJ o(aJB*phCJQJ aJB*phCJQJ aJB*phCJQJ o(aJB*phCJQJ aJB*phCJQJ aJB*phCJQJ o(aJB*phCJQJ aJB*phCJQJ aJB*phCJQJ o(aJB*phCJQJ aJB*phCJQJ aJB*phCJQJ o(aJ B*phCJQJ o(aJnHtHB*phCJQJ o(aJGHDHFHPHHHHHHHH"I$I4I6I@IXI`IƾreZM< B*phCJQJ o(aJnHtHB*phCJQJ o(aJB*phCJQJ aJB*phCJQJ aJ5B*phCJQJ o(aJ5B*phCJQJ o(aJB*phCJQJ o(aJCJQJ o(aJCJQJ o(aJ>*"CJQJ o(aJ>*mH sH nHtHCJQJ o(aJ CJQJ aJ CJQJ aJCJQJ o(aJ CJQJ aJ CJQJ aJCJQJ o(aJB*phCJQJ o(aJ`IIIIJ JJJJK K*KKKKKKLɾvi^SF;-B*phCJQJ o(aJ5B*phCJQJ aJB*phCJQJ o(aJB*phCJQJ aJB*phCJQJ aJB*phCJQJ o(aJB*phCJQJ aJB*phCJQJ aJ>*B*phCJQJ o(aJB*phCJQJ aJB*phCJQJ aJB*phCJQJ o(aJB*phCJQJ aJB*phCJQJ aJB*phCJQJ o(aJ B*phCJQJ o(aJnHtHB*phCJQJ o(aJLL L|L~LLLLLLLLM MM&M(M2Mķyl_QD9.B*phCJQJ aJB*phCJQJ aJB*phCJQJ o(aJB*phCJQJ o(aJ>*B*phCJQJ aJ>*B*phCJQJ o(aJB*phCJQJ o(aJ>*B*phCJQJ aJ>*B*phCJQJ o(aJB*phCJQJ aJB*phCJQJ aJB*phCJQJ o(aJB*phCJQJ aJB*phCJQJ aJB*phCJQJ o(aJB*phCJQJ aJB*phCJQJ aJ52MZM\MfMMMMMMN N*NNNPNNNNNĶ{ncVK@3B*phCJQJ o(aJB*phCJQJ aJB*phCJQJ aJB*phCJQJ o(aJB*phCJQJ aJB*phCJQJ o(aJB*phCJQJ aJB*phCJQJ aJB*phCJQJ o(aJB*phCJQJ aJB*phCJQJ aJ5B*phCJQJ o(aJ5B*phCJQJ aJB*phCJQJ o(aJB*phCJQJ aJB*phCJQJ aJB*phCJQJ o(aJNOpOtOOOOOPPPPPPPQQ$QĹxj]RE:/B*phCJQJ aJB*phCJQJ aJB*phCJQJ o(aJB*phCJQJ aJB*phCJQJ aJ5B*phCJQJ o(aJ5B*phCJQJ aJB*phCJQJ o(aJ B*phCJQJ o(aJnHtHB*phCJQJ o(aJB*phCJQJ aJB*phCJQJ aJB*phCJQJ aJB*phCJQJ o(aJB*phCJQJ aJB*phCJQJ o(aJB*phCJQJ aJ$QfQhQrQQQQQQQQDRFRZR\RfRRRķyn`SH;0B*phCJQJ aJB*phCJQJ o(aJB*phCJQJ aJB*phCJQJ aJ5B*phCJQJ o(aJ5B*phCJQJ aJB*phCJQJ o(aJB*phCJQJ aJB*phCJQJ aJ5B*phCJQJ o(aJ5B*phCJQJ aJB*phCJQJ o(aJB*phCJQJ aJB*phCJQJ o(aJB*phCJQJ aJB*phCJQJ aJB*phCJQJ o(aJRRRRRSS S"S&S,SrSxSzS|SSSxm`UJ?2B*phCJQJ o(aJB*phCJQJ aJB*phCJQJ aJB*phCJQJ aJB*phCJQJ o(aJB*phCJQJ aJB*phCJQJ o(aJB*phCJQJ aJB*phCJQJ aJ5B*phCJQJ o(aJ5+B*phCJQJ o(aJ5mH sH nHtHB*phCJQJ o(aJ5B*phCJQJ aJ5B*phCJQJ aJB*phCJQJ o(aJB*phCJQJ aJSSSSSSST,T.T8TvTTTTTTƹ~qdO:0o(mH sH nHtH(B*phCJQJ o(aJmH sH nHtH(B*phCJQJ o(aJmH sH nHtHB*phCJQJ o(aJB*phCJQJ o(aJB*phCJQJ aJB*phCJQJ o(aJB*phCJQJ aJB*phCJQJ o(aJB*phCJQJ aJB*phCJQJ o(aJB*phCJQJ aJB*phCJQJ aJB*phCJQJ aJB*phCJQJ o(aJB*phCJQJ aJTTTTTTTTTTTл{a;!3B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ56>*\]KB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\]3B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ56>*\]KB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\]B*phCJ$PJo(aJ$B*phCJ$PJo(aJ$(B*phCJ$PJo(aJ$mH sH nHtHB*phCJ$PJo(aJ$(B*phCJ$PJo(aJ$mH sH nHtHB*phCJ$PJo(aJ$ TTTTTTTTٿY?KB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\]3B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ56>*\]KB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\]3B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ56>*\]KB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\]3B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ56>*\]KB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\]TTTTTTUU«qN+EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]3B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ56>*\]U U"U:U*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]XU|U~UUUUUܹsP-EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]UUUVV$V&VܹsP-EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]&VFVHVvVxVVVVܹsP9EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]VVWWWWWW*WŮtQ:EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]*W,WBWDW\W^WvWxWŢ\9EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]xWWWWWWWܹsP-EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]WX X(X*XXܹsP-EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]>X^X`XXXXXܹsP-EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]X0Y2Y4Y6Y:Y*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]PYRYTYdYfY|Y~YYŢhE"EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]YYYYYYYܹsP-EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]YYZ ZFZHZfZܹsP-EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]fZhZzZ|ZZZZܹsP-EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]ZZZZn[p[r[t[ܹs\9"-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]t[x[z[[[[[>]ŢhE"EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]>]@]^^^ ^^^^&^ܹt]F.B*phCJOJ QJ o(aJ\/B*phCJOJ QJ o(aJmH sH nHtH\-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H] &^*^0^N^P^R^`^b^^^^^ɹ_?0!B*phCJOJo(EHKHB*phCJOJo(EHKH?B*phCJOJ PJ QJ ^Jo(aJKHmH sH nHtH_H\?B*phCJOJ PJ QJ ^Jo(aJKHmH sH nHtH_H\/B*phCJOJ QJ o(aJmH sH nHtH\/B*phCJOJ QJ o(aJmH sH nHtH\o(mH sH nHtHCJOJ QJ ^J o(aJnHtHCJOJ PJ QJ ^J o(aJB*phCJOJ QJ o(aJ\/B*phCJOJ QJ o(aJmH sH nHtH\ ^^^^^^^^^^^^^^^^ôxj]M>4+B*phCJ5B*phCJo(5B*phCJOJPJQJaJB*phCJOJQJo(5\B*phCJ,OJPJo(B*phOJQJo(6>*B*phCJ$PJo(aJ$B*phCJ$PJo(aJ$(B*phCJ$PJo(aJ$mH sH nHtHB*phCJ$PJo(aJ$B*phCJOJo(EHKHB*phCJOJo(EHKHB*phCJOJo(EHKHB*phCJOJo(EHKHB*phCJOJo(EHKH^^^,_._2_4_8_@_l_n_r_x_____ķul]ND6B*phCJOJQJo(5B*phCJo(5B*phCJOJQJ^Jo(B*phCJOJQJ^Jo(B*phCJ5B*phCJo(5B*phCJOJQJo(5B*phCJOJQJ^Jo(B*phCJOJQJo(B*phCJOJQJo(5B*phCJOJQJ5B*phCJo(5B*phCJOJQJ^Jo(B*phCJOJQJ^Jo(B*phCJ5B*phCJo(5______L`N`X`\`j`l`p`r`t`v`ų|obXLA5B*phOJQJo(5B*phOJQJ5B*phOJQJo(5B*phCJo(5B*phCJOJQJo(B*phCJOJQJ^JB*phCJOJQJ^Jo(B*phCJo(5B*phCJOJQJ^Jo(B*phCJOJQJ^Jo("B*phCJOJQJ^Jo(5\B*phCJOJQJ^Jo(B*phCJOJQJ^Jo(B*phCJOJQJo(B*phCJOJQJ^Jo(v`````````````ο{m_I1/B*phCJHOJ PJQJ o(5mH sH nHtH+B*phCJHOJ QJ o(5mH sH nHtHB*phCJ,OJPJo(\B*phCJ,OJPJo(\#B*phCJ,OJPJo(nHtH\B*phCJ,OJPJo(\,B*phCJOJQJo(aJmH sH nHtHB*phCJOJQJaJB*phCJOJQJ^Jo(B*phCJOJQJ^Jo($B*phCJOJQJ^Jo(nHtHB*phCJOJQJ^Jo( ```aaaaaaaaaa*aͽ{m_QC5'B*phCJ$OJ QJ o(5B*phCJ$OJ QJ o(5B*phCJ$OJ QJ o(5B*phCJ$OJ QJ o(5B*phCJHOJ QJ o(5B*phCJHOJ QJ o(5B*phCJ$OJPJQJo(5/B*phCJ$OJPJQJo(5mH sH nHtH2B*phCJ$OJPJQJo(5>*mH sH nHtHB*phCJ$OJPJQJo(5B*phCJHOJ QJ o(5B*phCJHOJ QJ o(5+B*phCJHOJ QJ o(5mH sH nHtH *aHaJaZaxazaaaaaaaaaaóueWG9%&B*phCJ OJQJ^Jo(aJ 5\B*phCJ$OJ QJ o(5B*phCJ$OJ QJ o(5>*B*phCJ$OJ QJ o(5B*phCJ$OJ QJ o(5>*B*phCJ$OJ QJ o(5>*B*phCJ$OJ QJ o(5#B*phCJ$OJ QJ o(5nHtHB*phCJ$OJ QJ o(5B*phCJ$OJ QJ o(5>*B*phCJ$OJ QJ o(5>*B*phCJ$OJ QJ o(5B*phCJ$OJ QJ o(5B*phCJ$OJ QJ o(5>*aaaaabbb4b6bbbbbbbLc˾qcUG9+B*phCJOJQJo(\B*phCJOJQJo(\B*phCJOJQJo(\B*phCJOJQJo(\B*phCJOJQJo(\B*phCJOJQJo(\B*phCJOJQJo(\&B*phCJOJPJQJo(aJ5\B*phCJOJQJo(aJB*phCJOJQJaJB*phCJOJQJaJB*phCJOJQJaJB*phCJOJQJaJB*phCJOJQJaJB*phCJOJQJaJLcNccccccdd d ddddTdVdǷ{m_ZSD5B*phCJOJQJo(aJB*phCJOJQJo(aJ B*pho( B*phB*phCJOJQJo(\B*phCJOJQJo(\B*phCJOJQJo(>*\B*phCJOJQJo(\B*phCJOJQJo(>*\B*phCJOJQJo(\B*phCJOJQJo(>*\B*phCJOJQJo(\B*phCJOJQJo(\B*phCJOJQJo(\B*phCJOJQJo(\Vddddddddbedeee f"f˹wi[M?1B*phCJOJQJo(\B*phCJOJQJo(\B*phCJOJQJo(\B*phCJOJQJo(\B*phCJOJQJo(\B*phCJOJQJo(\B*phCJOJQJo(5\"B*phCJ,OJQJo(aJ,5\"B*phCJ,OJQJo(aJ,5\"B*phCJ,OJQJo(aJ,5\"B*phCJ,OJQJo(aJ,5\"B*phCJ,OJQJo(aJ,5\B*phCJOJQJo(5\ "frf~fffffffffffffõ{m_QC5B*phCJOJQJo(\B*phCJOJQJo(\B*phCJOJQJo(\B*phCJOJQJo(\B*phCJOJQJo(\B*phCJOJQJo(\B*phCJOJQJo(\B*phCJOJQJo(\B*phCJOJQJo(>*\B*phCJOJQJo(\B*phCJOJQJo(>*\B*phCJOJQJo(\B*phCJOJQJo(>*\B*phCJOJQJo(\fffffffffffffffgHgJgLg\ggggg@hBhThVhhhh&i÷uj_TI>3B*phCJo(aJB*phCJo(aJB*phCJo(aJB*phCJo(aJB*phCJo(aJB*phCJo(aJB*phCJo(aJB*phCJo(aJB*phCJo(aJB*phCJo(aJB*phCJo(aJB*phCJo(aJB*phCJo(aJ>*B*phCJo(aJ$B*phCJo(aJmH sH nHtHB*phCJo(aJ$B*phCJo(aJmH sH nHtH&i(iiiiii jjjjj2j4j6j8j:jj@jBjǻyng`YRKD= B*phCJ B*phCJ B*phCJ B*phCJ B*phCJ B*phCJ B*phCJB*phCJo(aJB*phCJo(aJB*phCJo(aJB*phCJo(aJB*phCJo(aJB*phCJo(aJB*phCJo(aJB*phCJo(aJ>*B*phCJo(aJ>*B*phCJo(aJB*phCJo(aJB*phCJo(aJB*phCJo(aJBjDjFjHjJjLjRjTjXj|j~jjjjj kzj[H9B*phOJ QJ o(aJKH$B*phOJ QJ o(aJKHnHtHB*phOJ QJ o(aJKHB*phCJ$OJ QJ o(5>*B*phOJ QJ o(aJKH(B*phOJ PJQJ o(aJKHnHtH$B*phOJ QJ o(aJKHnHtHB*phOJ QJ o(aJKHB*phCJ OJPJaJ B*phCJ OJPJo(aJ B*phCJ B*phCJ B*phCJ B*phCJ B*phCJ kkkpkrkxkkkkkkkkοpaN?0B*phOJ QJ o(aJKHB*phOJ QJ o(aJKH$B*phOJ QJ o(aJKHnHtHB*phOJ QJ o(aJKHB*phOJ QJ o(aJKHB*phOJ QJ o(aJKH$B*phOJ QJ o(aJKHnHtHB*phOJ QJ o(aJKHB*phOJ QJ o(aJKHB*phOJ QJ o(aJKHB*phOJ QJ o(aJKHB*phOJ QJ o(aJKH$B*phOJ QJ o(aJKHnHtH kklBlDlhlplllmmvmxmmοpaRC4B*phOJ QJ o(aJKHB*phOJ QJ o(aJKHB*phOJ QJ o(aJKHB*phOJ QJ o(aJKHB*phOJ QJ o(aJKHB*phOJ QJ o(aJKHB*phOJ QJ o(aJKH$B*phOJ QJ o(aJKHnHtHB*phOJ QJ o(aJKHB*phOJ QJ o(aJKHB*phOJ QJ o(aJKH$B*phOJ QJ o(aJKHnHtHB*phOJ QJ o(aJKH mmmmmmnn6n8nRnTnnnpnnʻpaRC4%B*phOJ QJ o(aJKHB*phOJ QJ o(aJKHB*phOJ QJ o(aJKHB*phOJ QJ o(aJKHB*phOJ QJ o(aJKHB*phOJ QJ o(aJKHB*phOJ QJ o(aJKHB*phOJ QJ o(aJKHB*phOJ QJ o(aJKHB*phOJ QJ o(aJKHB*phOJ QJ o(aJKH$B*phOJ QJ o(aJKHnHtHB*phOJ QJ o(aJKH$B*phOJ QJ o(aJKHnHtHnnnnnnnnnnnnn4oοp]N?0B*phOJ QJ o(aJKHB*phOJ QJ o(aJKHB*phOJ QJ o(aJKH$B*phOJ QJ o(aJKHnHtHB*phOJ QJ o(aJKHB*phOJ QJ o(aJKH$B*phOJ QJ o(aJKHnHtHB*phOJ QJ o(aJKHB*phOJ QJ o(aJKHB*phOJ QJ o(aJKHB*phOJ QJ o(aJKH$B*phOJ QJ o(aJKHnHtHB*phOJ QJ o(aJKH 4o6oJoLoNoPoRo\o^o`onopozoooǸ|qfUC2 B*phCJOJ PJ QJ o(aJ#B*phCJOJ PJ QJ o(aJ>* B*phCJOJ PJ QJ o(aJB*phOJ o(aJB*phOJ o(aJB*phCJ OJPJo(aJ B*phCJ OJPJo(aJ B*phCJ OJPJo(aJ B*phCJ OJPJo(aJ B*phCJ OJPJo(aJ B*phCJ OJPJo(aJ B*phCJPJo(aJB*phCJ,OJPJo(B*phOJ QJ o(aJKHoooooooooopp p>pBpLppbWI;.B*phOJ QJ o(aJB*phOJ o(aJ5\B*phOJ o(aJ5\B*phOJ o(aJB*phOJ o(aJ5\B*phOJ o(aJ5>*\B*phOJ o(aJ5\B*phOJ o(aJ5>*\B*phOJ o(aJ5\B*phCJo(aJB*phOJ o(aJB*phOJ o(aJ B*phCJOJ PJ QJ o(aJ B*phCJOJ PJ QJ o(aJ#B*phCJOJ PJ QJ o(aJ>*LpNppppppppppHqNqPqVqXq˾zm_RD7B*phCJOJ QJ o(B*phCJOJ QJ o(>*B*phCJOJ QJ o(B*phCJOJ QJ o(>*B*phCJOJ QJ o(B*phCJOJ QJ o(B*phCJOJ QJ o(\B*phCJOJ QJ o(B*phCJOJ QJ o(B*phCJ,OJPJQJo(B*phCJOJ QJ o(B*phCJOJ QJ o(B*phCJOJ QJ o(B*phCJOJ QJ o(B*phOJ QJ o(aJXq^q`qbqdqfqhqjqlqnqpq~qqqqqʻ}naTD7B*phCJ$PJo(aJ$B*phCJ$OJ QJ o(aJ$5B*phCJ$PJo(aJ$B*phCJ$PJo(aJ$B*phCJOJ QJ o(aJo(B*phCJ OJPJo(aJ B*phCJ OJPJo(aJ B*phCJ OJPJo(aJ B*phCJ OJPJo(aJ B*phCJ OJPJo(aJ B*phCJ OJPJo(aJ B*phCJOJ QJ B*phCJOJ QJ o(B*phCJOJ QJ o(>*qqqqqqqqqq[AKB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\]3B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ56>*\]KB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\]3B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ56>*\]KB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\]B*phCJOJ QJ aJB*phCJOJ QJ o(aJ$B*phCJOJ QJ o(aJnHtHB*phCJOJ QJ aJU qqqqqqrr忥e?%3B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ56>*\]KB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\]3B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ56>*\]KB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\]3B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ56>*\]KB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\]3B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ56>*\]rr rrrrr*rٿ\E"EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]3B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ56>*\]KB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\]3B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ56>*\]KB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\]*r,rbrdrfrhrlrnrprŮtQ:#-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]prrrvrxrzrrrrrѮt]F#EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]rrrrrrrrrŮiF/-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]rrrrrrrrrŮtQ:#-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]rrrrrrrrѮqW1KB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\]3B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ56>*\]KB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]rrs sssss2sٳgM@1"B*phCJOJ QJ o(aJB*phCJOJ QJ o(aJB*phCJOJ QJ aJ3B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ56>*\]KB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\]KB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\]KB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\]KB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\]2s4s8s>sssttt t tttttt2t4t6t̿~ytn_P;(B*phCJ OJPJQJ ^J o(aJ KHB*phCJ OJPJo(aJ B*phCJ OJPJo(aJ B*ph B*ph B*ph B*ph B*ph B*ph B*phB*phCJOJ QJ o(aJB*phCJOJ QJ o( B*phCJOJ QJ o(nHtHB*phCJOJ QJ o( B*phCJOJ QJ o(nHtH$B*phCJOJ QJ o(aJnHtHB*phCJOJ QJ o(aJ6t|ttttuu>v@vvvwwwwοteVG8)B*phCJOJ QJ o(aJB*phCJOJ QJ o(aJB*phCJOJ QJ o(aJB*phCJOJ QJ o(aJB*phCJOJ QJ o(aJB*phCJOJ QJ o(aJB*phCJOJ QJ o(aJB*phCJOJ QJ o(aJB*phCJOJ QJ o(aJB*phCJOJ QJ o(aJB*phCJOJ QJ o(aJB*phCJOJ QJ o(aJ$B*phCJOJ QJ o(aJnHtHB*phCJOJ QJ o(aJwxxxxxyyNyPyyyyyyyôxiZN;0B*phOJQJo($B*phOJQJo(mH sH nHtHB*phOJQJo(B*phCJOJ QJ o(aJB*phCJOJ QJ o(aJB*phCJOJ QJ o(aJB*phCJOJ QJ o(aJB*phCJOJ QJ o(aJB*phCJOJ QJ o(aJB*phCJOJ QJ o(aJB*phCJOJ QJ o(aJB*phCJOJ QJ o(aJB*phCJOJ QJ o(aJB*phCJOJ QJ o(aJ9/9/ ^ ` 0%o(09/&&0266666666 0@P`p6666 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`pJ@2Jcke a$$1$ CJaJKHmH sH nHtH_HR@Rh 1dBTJ$$@&CJ$PJaJ,5KH,\R@"Rh 2d$$@&CJ OJQJaJ 5\J@Jh 3d$$@&CJ aJ 5\Z@"Zh 4dx"$$@&CJOJPJQJ^JaJ5\$A@$؞k=W[SONi@Nnfh*LO"Lp0"a$$1$[$d\$dCJOJQJ^JKHXO2Xnfcke%#dhxxa$$9DH$`CJOJQJKH@OB@Char$ hWD`CJaJOR2 Char Char Char Char Char Char Char Char Char Char%da$$1$ CJOJ PJQJ aJKHnH tH T 0 x >`j"t:L!J""#%~%*&&'()B*.++,P--l./h001422633r455678j9l:B<<=T>>?@B"CCDFG`IL2MN$QRSTTTUXUU&VV*WxWW>XXPYYYfZZt[>]&^^^_v``*aaLcVd"ffzxz>?@ABCDEFGyyyyyyyyyyyyyyzzzzz(z*z,z.z0z4z6zzϼ~zvrmi\XTPLHFUCJo(CJUCJo(CJo(CJU0J CJmHsHnHtHCJU0J CJCJUCJo(CJo(CJo(CJo(CJU0J CJmHsHnHtHCJU0J CJCJUCJo(B*phOJQJB*phOJQJo($B*phOJQJo(mH sH nHtHB*phOJQJo(B*phOJQJ$B*phOJQJo(mH sH nHtHB*phOJQJ>zjzlznzpzrzvzxzUUFHJWD ` VDV ^ WD `a$$a$$WD` d,a$$G$ d,a$$G$ d,a$$G$d,G$ d,xxa$$G$ d,xxa$$G$ d,xxa$$G$ z,dh$dN%dO&dP'dQWD`dh dHxxa$$G$ dHxxa$$G$ d4xxa$$G$d4xxG$WD`d4xxG$WD`a$$a$$ 2 r , D ucdha$$1$-DM dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD`dh,dh$dN%dO&dP'dQWD` D , f oWdha$$1$-DM WD`dha$$1$-DM WD`dha$$1$-DM WD`dha$$1$-DM WD`dha$$1$-DM WD`dha$$1$-DM WD`dha$$1$-DM WD` .Vnv`dh[$d\$da$$G$1$`dh`dh`dh`dh`dhdha$$1$-DM WD`dha$$1$-DM WD`dha$$1$-DM WD`dha$$1$-DM WD` 4\"tod dhWD`dhda$$1$-DM WD`dha$$1$-DM WD`dha$$1$-DM WD`dhdh`dh[$d\$da$$G$1$`d;0`0dh[$d\$da$$G$1$` "42Xbz~f]d4`d+a$$1$-DM WD`d VD^WD`d VD^WD`d VD^WD`d VD^WD`d VD^WD`d VD^WD`d+a$$1$-DM `dh zHbBn~ zd4`d4`d4`d4`d4`dha$$ ] 98$7$H$`d4`d4`d4`d4`d4`d4`d4`"bRD dhG$WD` dxxa$$G$ dxxG$ dhWD`d4`d4`d4`d4`d4`d4`d4`d4`d4` Dz !&"8"""#*##vk d WD`d VD^WD`d VD^WD` d WD` d WD` dhG$WD` dhG$WD` dhG$WD` dhWD` dhG$X`X dhG$WD` dhG$WD` ##^$$P%|%%&&:&r&'}l[d VD^WD`d VD^WD`d VD^WD`d VD^WD`d VD^WD`d VD^WD` d WD`d VD^WD`d VD^WD`d VD^WD` 'f''' (|(()$))))|k` d WD`d VD^WD`d VD^WD` & F` & Fd WD`d VD^WD`d VD^WD`d VD^WD``d VD^WD`d VD^WD` )*+&,P,,,,R---l.ysbd VD^WD```d VD^WD`d VD^WD`d VD^WD`d VD^WD`d VD^WD*`d VD^WD`d `d VD^WD` l..20h00011n2P3j4}ld VD^WD`d VD^WD`d VD^WD`d VD^WD`dWD`dWD`WD`dhXD2YD2WD` d WD` d WD` j4445D55556&77|kd VD^WD`d VD^WD`d VD^WD```d VD^WD`d VD^WD`d VD^WD`d VD^WD`d VD^WD` 77T88R99;6<<<<wre dhxxa$$G$d\d VD^WD`d VD^WD`d VD^WD`d VD^WD`d VD^WD`d VD^WD`d VD^WD`d VD^WD` <>=`====>~>>>>?,?yo d xxG$ d xxG$ d xxG$d xxG$8$7$1$$9D4$5$6$3$H$A$ d xxG$ d xxG$ d xxG$ d xxG$ d xxG$ d xxG$XD2xYD2xa$$G$@& d WD` ,????@@rAAAAVBfBxn`d XD2YD2G$ d xxG$d xxG$^WDVf`fd xxG$^WDVh`h d xxG$d d xxG$^WDUd`d d xxG$d xxG$^WDUf`f d xxG$d xxG$^WDUf`f fBBB"C.CfCCCCD D~DD{q d xxG$ d xxG$ d xxG$ d xxG$ d xxG$ d xxG$ d xxG$d xxG$^WDUf`f d xxG$d XD2YD2G$d XD2YD2G$d XD2YD2G$ DEEEFFGJGedxxG$8$7$1$$$$@& 9D4$5$6$3$H$A$dxxG$8$7$1$$$$@& 9D4$5$6$3$H$A$dxxG$8$7$1$$$$@& 9D4$5$6$3$H$A$d xxG$^WDUd`dd XD2YD2G$d XD2YD2G$ d xxG$JGvGGFHH$I6IJ_UK d xxG$ d xxG$dxxG$8$7$1$$$$@& 9D4$5$6$3$H$A$dxxG$8$7$1$$$$@& 9D4$5$6$3$H$A$dxxG$8$7$1$$$$@& 9D4$5$6$3$H$A$dxxG$8$7$1$$$$@& 9D4$5$6$3$H$A$dxxG$8$7$1$$$$@& 9D4$5$6$3$H$A$JJ KKKL~LL(M\MMM N}id xxG$^WDUf`f d xxG$d G$]d xxG$^ ` d xxG$d xxG$^ ` d xxG$ d xxG$ d xxG$ d xxG$ d xxG$ d xxG$ NNOPPQhQuUdxxG$8$7$1$$$$@& 9D4$5$6$3$H$A$dxxG$8$7$1$$$$@& 9D4$5$6$3$H$A$dxxG$8$7$1$$$$@& 9D4$5$6$3$H$A$dxxG$8$7$1$$$$@& 9D4$5$6$3$H$A$dxxG$8$7$1$$$$@& 9D4$5$6$3$H$A$ d xxG$hQQQFR\RRR"S_UK d xxG$ d xxG$dxxG$8$7$1$$$$@& 9D4$5$6$3$H$A$dxxG$8$7$1$$$$@& 9D4$5$6$3$H$A$dxxG$8$7$1$$$$@& 9D4$5$6$3$H$A$dxxG$8$7$1$$$$@& 9D4$5$6$3$H$A$dxxG$8$7$1$$$$@& 9D4$5$6$3$H$A$"S|SS.TTTTTTTT~ma$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If dha$$G$X`X & Fd xxa$$G$WD`d xxa$$G$WDd` d xxG$ d xxG$d xxG$^ ` TTTTa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$IfTT$$If:V 44l44l06 ֈcAv 555 555ETTTU"UX`XXX2Y6Yj@jBjDjFjHj}{y%$ hdG$ h8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$`%$ hdG$ h8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$`%$ hdG$ h8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$` HjJjLjTj~j>krkkkDllmxmmnz#d\^`#d\#d\#d\#d\ #d\WD #d\WD#d\ #d\WD #d\WD #d\` a$$G$22n8nTnpnnnnnn6oLowfZ 2YD2a$$G$#d\VD^WD#d\VD^WD#d\VD^WD#d\VD^WD#d\VD^WD#d\VD^WD#d\VD^WD#d\VD^WD#d\VD^WD LoNoPoRo^o`opooa$$WD`$If WD`$If a$$G$22 a$$G$22 a$$G$22 a$$G$22 a$$G$22ooooxlc a$$$If WD`$If$$If:V 44l44l04f4'0$ 9&5 5oopxr$If$$If:V 44l44l04f4'0$ 9&5 5p p@p$Ifp$$If:V 44l44l04f45'9&5'@pBpNppppppp}phb\Sa$$```WDXP `P & F  & F dp$$If:V 44l44l04f4''9&5'pbqdqfqhqjqlqnqpqqqqqqva$$1$$$9D $$If9&a$$1$$$9D $$If9& d a$$WD2x`x d,xxa$$G$ d,xxa$$G$d a$$1$WD` d 1$WD@`@` qqqqr rrrx]XFfa$$1$$$9D $$If9&a$$1$$$9D $$If9&a$$1$$$9D $$If9&a$$1$$$9D $$If9&a$$1$$$9D $$If9&a$$1$$$9D $$If9&rr,rdrhrnrprrrtrmZGa$$$If9&a$$$If9&a$$$If9&a$$1$$$9D $$If9&a$$1$$$9D $$If9&a$$$If9&a$$1$$$9D $$If9&a$$1$$$9D $$If9&trvrzrrrrrrr{hUa$$$If9&a$$$If9&a$$1$$$9D $$If9&a$$1$$$9D $$If9&a$$$If9&a$$1$$$9D $$If9&a$$1$$$9D $$If9&Ff4rrrrrrrrrhUa$$$If9&a$$1$$$9D $$If9&a$$1$$$9D $$If9&a$$$If9&a$$1$$$9D $$If9&a$$1$$$9D $$If9&Ffha$$$If9&rrrrrrsa$$$If9&a$$1$$$9D $$If9&a$$1$$$9D $$If9&Ffa$$$If9&a$$$If9&HIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ D "zD#')l.j47<,?fBDJGJ NhQ"STTTUWW XNYPYHZ[[^ ^^^^_JabfghjHjnLooop@ppqrtrrrssuzxz  <9G.[x @Times New Roman-([SO- |8ўSO7$B Cambria3$ .[x @Arial?4 .Cx @Courier NewA4 N[_GB2312N[G.[x @Times New Roman3$ .[x @Arial7$ [ @ Verdana-([SO-4([SO?4 .Cx @Courier New/4 (e[SOCD eckN[_GBK_oŖў N e Ndell45965 Qh单'PDC,q0W!f!),.:;?]}  & 6"0000 0 0 00000 =@\]^([{ 0 0 00000;[3i0P)?%d2 DdG8T\cA 2BJz4dL$'\ E x M@r,4NMH;ulR 0;b25\56P+6uA6p7m8d8o~8G;G<#p<~< ===!=Q=*f=!>K>z@Az_ABH{B/C-DDE FIF GV-G#8GId'I2IStIS J;J!MQHMAoMqN?UO![OrO0P0PrlPkX !Y*Y|Y!Z'Zz[<\K\y\)][^?_0-a,za b{b)c%dLddd\efMhiixPiDjnj|j$lPlbl{jl&'mn+nou`ob4p6p?paapOeqkqKfr uD3u@tuvtvw'wQw dw3xAxrx~x"&y2y ^y#Pzjz{L:|<|i~s~cTQVldPKUx S &|W;Q 8V;iOM *9IPqE?:y%QjXkIOIh]1Pz" s^%!r8wh&Z&h:>m *VvGT\>p@Nx ;CW"}O F@E<"L#F5 )\ N="R qVp}'.RuPexJVr- "c/y qB-13vOu`ssssWI) dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD2x`x d a$$WD2x`x$$If:V 44l44l06$e4 69F#  55V5s4stt t tttttt4t6ttu| d a$$1$d a$$1$WD`d a$$1$WD` d 1$WD@`@ dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WDX`X dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD2x`xu@vvwwxxxyPyyyyyzy 9r a$$ 9r  9r 9r d a$$1$ d a$$1$ d a$$1$ d a$$1$ d a$$1$d a$$1$WD` d a$$1$ d a$$1$ d a$$1$d a$$1$WD`zzzz2z4z8z:z_^Wgr4C#lko~3;Hep-/$^n|ze.g/wSW^_,4/?Vn~[0B|*BPY4lAIUr- PqZrZ!]4Yc{APSZ &Z7Yr,V.k-MdY:@EqU4nNf*>-FX 3qtD %@;>N:>{4:;zInU$,qo5Iy-?x+ .J$@t$?n0O6L3fr-1;Is>3BCa/SW1[ '`Z(A-@2pw# 5-!A^a!o&bz~')&*L+>4,s}.G/S/W/3:=<>-+?;(O?`@3